Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2
WOORD  VAN  DE  WEEK. 
Voor het archief van deze weekteksten in 2019
klik hier...

Geef God de plaats die Hem toekomt

In onze individualistische samenleving staat iedere mens afzonderlijk centraal in zijn leven. Wat ik vind, wat ik wil, wat ik beslis, wat ik niet wil, wat ik niet goed vind en ga zo maar door. Het draait vaak om het ‘ik’. Gelukkig wanneer men opgroeit in een gezin. In een harmonische gemeenschap. Waar geven en nemen normaal is. Waar men rekening houdt met elkaar. Toch lijkt dit niet genoeg. Mensen hebben een diepere motivatie nodig om de ander te blijven respecteren. Te gemakkelijk gaat men door een positie, door talenten die men heeft, zijn medemensen domineren. Het elkaar respecteren als broeders en zusters, als medemensen is in een individualistische samenleving niet vanzelfsprekend. Men denkt makkelijk in tegenstellingen. Ik en de anderen. Wij en zij. Die diepere motivatie dient buiten ons te liggen. Als die van mensen komt kan die toch weer gaan domineren. Komt het er hier niet op aan om God de plaats te geven die Hem toekomt? Niet de God die te menselijk wordt gedacht, maar de levende God, de God van Abraham, van Isaak en van Jacob. De God die met ons mensen optrekt. De God die een relatie met ieder van ons wil. De God die ons aller Vader is. De God die onze noden kent en die door alles heen ons thuis zal brengen. Wij allen zijn op weg naar het huis van de Vader. Deze God werkt niet buiten mensen om, maar door en met mensen. Hij legt mensen niets op maar nodigt hen uit in vrijheid mee te werken. Door het uitverkoren Volk, door Jezus Christus, door de Kerk bewerkt God met de mensen samen een nieuwe gemeenschap. Wij zijn op weg naar de hemel. Daarom is de week waarin we bidden voor de eenheid onder de christenen van zo’n groot belang. Eenheid is immers brood nodig voor onze geloofwaardigheid. Die nieuwe gemeenschap heeft immers de opdracht teken en instrument van eenheid te zijn in de hele wereld, voor alle mensen. In Jezus is God en is de mens te kennen. Hij zegt van zichzelf: ‘Ik ben gekomen om Uw wil te doen’. In liefde heeft Hij zijn leven gegeven om alle mensen vanaf het kruis tot zich te trekken. Voor zijn sterven heeft Hij alle mensen voorgehouden om door het bidden van het Onze Vader iedere keer opnieuw te vragen dat Gods wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel. Niet ik, niet mijn wil staat centraal. Het Onze Vader houdt ons voor dat Gods wil centraal staat. 
Bisschop Antoon Hurkmans - Rector van de Friezenkerk
Zie ook de Agenda: 

bluebar
  Praatcafé   Bericht vanuit het Nederlands Praatcafé

  oecumenie   Oecumenische gebedsweek 18- 19 en 20 januari

  Doop van jezus   De Doop van de Heer - Rome 13 januari

   Driekoningen   Verschijning van de Heer -

Drie Koningen - Rome 6 januari

  nieuwjaar   Liturgie van de Nieuwjaarsdag - Rome 1 januari

  oecumenie   Bent u geinteresseerd in de Oecumenische activiteiten
van de Steungroep voor de Oecumene van de Friezenkerk.
klik dan hier ...