Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2
WOORD  VAN  DE  WEEK.  Voor het archief van deze weekteksten klik hier...

Vragen rond het wijdingsambt

Natuurlijk stelt men in de Kerk en buiten de Kerk vragen bij het gewijde ambt. Waarom is het celibaat verplicht? Waarom staat het ambt niet open voor vrouwen? En, ze zijn allemaal niet zo braaf. Dit brengt de geloofwaardigheid in het geding. 
Het celibaat is een charisma. Een gave. Als je het kunt leven heeft het een eigen kracht. Je kunt je helemaal geven aan de gemeenschap. Die gemeenschap heb je ook nodig voor deze levensstaat. Het is als gave herkend omdat Jezus hierin een voorbeeld was. In feite is het zo gegroeid dat de Kerk haar gewijde bedienaren koos uit hen die de gave van het celibaat ontvangen hadden. Het wordt niet opgelegd, maar als je die gave ontvangen hebt, kun je priester worden. Het blijft echter iets onwerkelijks, iets onwerelds in zich dragen. Men moet met God leven en in een geloofsgemeenschap om het gezond te kunnen leven. Het celibaat is voor wie ervoor gekozen heeft en voor de gemeenschap waarvoor men op deze wijze leeft een sterke verwijzing naar God.
Het gewijde ambt in de Rooms-Katholieke Kerk staat alleen open voor mannen. Dit is in de afgelopen tijd vaak ter discussie gesteld. Meerdere pausen na elkaar hebben voorgehouden dat dit zo is omdat Jezus die gevolgd werd door mannen en vrouwen ervoor gekozen heeft om twaalf mannen te kiezen voor het gewijde ambt in de Kerk. Als mensen daarop antwoorden dat dat te begrijpen was in de tijd van Jezus, maar dat het niet past in onze tijd, geeft men het volgende antwoord: Jezus stond vrij tegenover allerlei culturele bepalingen en heeft dus bewust gekozen voor twaalf mannen. Dit houdt geen minachting in voor de vrouw. Zij heeft een andere roeping. In de Bijbelse en in de kerkgeschiedenis zijn tal van vrouwen die op belangrijke momenten hun roeping in het licht gesteld hebben. Maria is het grootste voorbeeld. 
Het is voor de Kerk en voor het gewijde ambt een last dat het leven van de gewijde personen niet altijd overeenstemt met hun ambt. Ook zij blijven mensen en blijven zondaars. Als hun fouten misdaden zijn moeten ze voor de rechter verschijnen en kunnen ze net als iedereen veroordeeld worden. Ook de Kerk zelf zal in gevallen van ambtsmisbruik straffen opleggen. Dit kan gaan tot het ontnemen van de bevoegdheid het ambt nog uit te oefenen of zelfs tot het ontnemen van het ambt. Men heeft in het verleden geworsteld met de vraag of de doop van een kind wel geldig is als het gedoopt is door een priester die in zware zonden leefde. Daarop heeft de Kerk gezegd dat het gewijd zijn van de man daarvoor zwaarder weegt dan het leven in zonden. Dus de doop is geldig. Ook dit blijft een onmogelijke mogelijkheid. Zoals in alle omstandigheden moet men voorzichtig zijn met oordelen te vellen. Dit kan men beter overlaten aan hen die deze taak hebben.
Zie ook de Agenda:

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk
bluebar
   Zaterdag 22 september  
oecumenie
    Vredesweek in de    
  Friezenkerk

Vredesmaaltijd
Oikoumene

   oecumenie   Bent u geinteresseerd in de Oecumenische activiteiten
van de Steungroep voor de Oecumene van de Friezenkerk. 

   klik dan hier ...

  jesaja   24ste Zondag door het jaar - Rome 16 september

„De Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij niet verzet, ik ben niet teruggedeinsd.” Jesaja
„Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen, mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten en mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadden en mij bespuwden.”

  Blindgeborene   23ste Zondag door het jaar - Rome 9 september
Dan gaan de ogen van de blinden weer open en zullen de oren van de doven geopend worden.
De lamme zal springen als een hert en jubelen zal de tong van de stomme.
Ja, in de steppe zullen beken ontspringen, rivieren in de woestijn.
De dorre vlakte wordt een vijver, het dorstige land één waterbron.”

  Geloof met je hart   22ste Zondag door het jaar - Rome 2 september
 

Geloof met je hart en niet met je lippen .....

  21stezondagBjaar    21ste Zondag door het jaar - Rome 26 augustus