Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2

Welkomwoord Rector Bisschop Hurkmans. 16-4-2017

Zoals de Kerk ons veertig dagen gegeven heeft om ons voor te bereiden op het Paasfeest, zo geeft de Kerk ons wederom veertig dagen om de rijkdom van het Paasfeest op te nemen in ons leven. Deze veertigdagentijd eindigt met het Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. Daarop volgen tien dagen van wachten op het komen van de H. Geest. Het Pinksterfeest is vijftig dagen na Pasen. Het Paasfeest is het eerste feest dat de Oerkerk vierde. Uit dit feest hebben zich de andere feesten geleidelijk ontwikkelt en heeft het kerkelijk Jaar haar vorm gekregen. Nog altijd is Pasen het eerste feest. Dit drukt zich ondermeer uit in het feit dat wij op iedere zondag Pasen vieren. Sterven en Verrijzen, daar komt het op aan. Dan moet men wel dit verrijzen niet alleen plaatsen na het aardse leven. De christen staat in de doop in een zekere zin reeds op uit de dood. Het leven in de Vader, de Zoon en de heilige Geest brengt rijke vruchten voort In ons aards leven en vindt zijn voltooiing in ons ‘zijn met Christus’ na de dood. Dit rijk christelijk leven is vrucht van onze eigen inzet, maar eveneens van de H. Geest. God geeft ons in feite alles, maar vraagt wel dat wij meewerken. En deelnemen aan het kerkelijk leven helpt ons bij het meewerken. Dan zijn we niet alleen. We leven in de gemeenschap van de Kerk en laten ons door haar helpen.

In de Friezenkerk vormen wij een bijzondere gemeenschap. We horen bij de Kerk van Rome met Paus Franciscus als onze bisschop. We hebben onze kerk heel dicht bij het graf van Petrus en Paulus. Van hen gaat heel de geschiedenis door een bijzondere kracht uit. We hebben een gemeenschap met een vaste kern en daar omheen een grote groep van pelgrims, van toeristen, van gelovigen uit andere kerkgenootschappen. Deze kenmerken zorgen ervoor dat wij makkelijk naar de kern gaan (eerste Kerk rond de paus). Dat wij de frisheid van de bron van het kerkelijk leven mogen bewaren (dicht bij Petrus en Paulus). Verder dat wij als vanzelf een gastvrije plaats zijn van geloofsontmoeting (een brede gemeenschap van een vaste kern met veel passanten). Dit verplicht ons tot missionair zijn. Steeds weer in gesprek raken met mensen en getuigen van de vreugde die in ons leeft. Met deze woorden nodig ik de vrijwilligers, de leden van onze geloofsgemeenschap en allen die ons bezoeken de Paastijd met vreugde en dankbaarheid te beginnen.   Lees verder voor de agenda.....
bluebar
Zie agenda voor o.a.; Bedevaart  6/5 - 500 jaar na Luther 10/5 - Hemelvaartsviering 25/5  
Klik hier ...
Geef ook uw kind op voor haar/zijn 1ste H. Communie    Klik hier ... 
bluebar
  Ongelovige Thomas   Zondag v.d. Barmhartigheid - Rome 23 april
Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u.”
Vervolgens zei Hij tot Thomas: "Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen.
Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig.”

    Hoogfeest van Pasen - Rome 16 april
Gij hoeft niet bevreesd te zijn; ik weet dat Gij Jezus zoekt. De gekruisigde.

Hij is niet hier. Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft;
Komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft.

    Paaswake - Rome 15 april
Het is donker op het pleintje voor de kerk. In de duisternis ontsteken wij het Paasvuur waarmee de gezegende en gewijde Paaskaars wordt ontstoken waarna wij allen het licht van Christus mogen ontvangen.


  Palmpasen   Palmzondag - Rome 9 aprilPalmzondag - Rome 9 april

Toen Jezus naar zijn stede ging zes dagen voor zijn lijden,

toen naderde een lange stoet. Die Hem een welkom wijde:
Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer.

  lazarus 2   5de Zondag in de Veertigdagentijd - Rome 2 april

Jezus zei; IK ben de verrijzenis en het leven ...